Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

BARTAL s.c. Adrian Cieślak, Mariusz Koper szanuje Twoją prywatność, ochrona Twoich danych jest dla nas sprawą istotną, to kwestia zaufania. Dlatego przygotowaliśmy niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych, które zawierają sposoby ich gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania i przekazywania.

Decyzje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, podejmowane przez Administratora BARTAL s.c. Adrian Cieślak, Mariusz Koper (dalej: BARTAL).

Polityka Prywatności zawiera zbiór zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, dotyczących każdej osoby fizycznej, która udostępnia nam swoje dane osobowe za pośrednictwem naszych reprezentantów i pracowników, naszej strony internetowej lub które pozyskujemy z innych źródeł. Możesz odwiedzać naszą stronę i przeglądać ją bez konieczności podawania danych osobowych. Podczas przeglądania strony pozostajesz anonimowy, aż do momentu, kiedy prześlesz nam wypełniony formularz kontaktowy.

W Polityce prywatności zawarliśmy opis czynności przetwarzania danych kontrahentów oraz pracowników i współpracowników jak i sposoby angażowania się w przetwarzanie danych w imieniu swoich klientów, w oparciu o zawarte umowy powierzenia. Odnosi się do wszystkich sposobów przetwarzania, w tym strony internetowej.

Brak akceptacji zasad przetwarzania danych osobowych związanych z przestrzeganiem prywatności w BARTAL, uniemożliwia nam dostawę naszych produktów i świadczenia usług na Twoją rzecz oraz realizację umów i dalszą współpracę.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu przygotowywania lub realizacji Ofert/Postanowień/Umów/Zamówień itd. Przetwarzamy dane:

Aktualnych i potencjalnych nabywców i dostawców

Potrzebujemy informacji na temat Twojej tożsamości i danych kontaktowych, w celu:

 • przygotowywania oferty wraz z informacjami technicznymi na temat naszych produktów, zawarcia umowy lub zrealizowania zamówienia

 • umożliwienia Ci uzyskania doradztwa technicznego w zakresie stosowania naszych produktów i usług oraz dzięki informacjom uzyskanym od Ciebie wdrażania nowych produktów

 • fakturowania, realizacji płatności

Potrzeba ciągłego rozwoju wiąże się z poszerzaniem zasięgu działania i zdobywaniem nowych rynków. W tym celu będziemy przetwarzać dane osobowe potencjalnych klientów uzyskane w ramach osobistych lub telefonicznych kontaktów i które wyraziły zainteresowanie otrzymaniem oferty i nawiązaniem współpracy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, umowa lub uzasadnione interesy.

Dane osobowe osób fizycznych reprezentujących naszych dostawców, będą przetwarzane w celu realizacji dostaw, w zakresie niezbędnym do realizacji umów, na podstawie naszych uzasadnionych

interesów i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy, z zachowaniem ustawowych okresów przechowywania.

Aktualni i potencjalni pracownicy

Dane osobowe pracowników BARTAL, będziemy przetwarzać w celu realizacji zawartej pomiędzy nami umowy oraz w celu przestrzegania przepisów ustawowych.

Dane osobowe kandydatów do pracy w BARTAL, będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia i oceny doświadczenia i umiejętności dla danego stanowiska pracy.

Obowiązki wynikające z przetwarzania Twoich danych, będą wykonywane na podstawie umowy i obowiązku prawnego z zachowaniem prawnie wymaganych okresów przechowywania przetwarzanych danych.

Podstawa prawna i formy gromadzenia danych

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Jest to możliwe w przypadkach określonych w art. 6 RODO. Podstawą prawną ich przetwarzania w BARTAL jest:

 • zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit.a)

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit.b)

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit.f)

BARTAL gromadzi Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, co oznacza, że zostały nam one powierzone dobrowolnie. W wyjątkowych sytuacjach pozyskane informacje na Twój temat pochodzą od osób bezpośrednio z Tobą powiązanych – np. w relacjach służbowych. Twoje dane mogą też pochodzić z innych źródeł np. źródła publiczne lub informacje publiczne.

Przekazywanie danych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do dostawców świadczących dla nas usługi np. przewoźnicy itp. W celu realizacji takich usług możemy być zmuszeni przekazać Twoje dane osobowe odpowiednim partnerom, ale wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji usług, jakie dany partner świadczy w naszym imieniu oraz z zapewnieniem, że będą oni przestrzegać zasad ochrony danych. Twoje dane nie są przekazywane poza Unię Europejską ani do międzynarodowych organizacji

Automatyczne przetwarzanie danych i profilowanie

Strona internetowa BARTAL korzysta z narzędzi automatycznego gromadzenia danych Google Analytics - w celu analizy statystyk strony. O tym w jaki sposób Google zabezpiecza dane możesz przeczytać tutaj:  https://privacy.google.com/businesses/processorterms/.

Rodzaje gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych

BARTAL może przetwarzać następujące dane osobowe na Twój temat:

 • dane ogólne i kontaktowe, jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adresy siedziby i dostawy

 • data urodzenia i płeć

 • numer PESEL, NIP, REGON

 • informacje finansowe, takie jak informacje na temat Twojego rachunku bankowego,

 • reakcja na wiadomości e-mail, czy otwierasz wiadomości e-mail, jakie otrzymujesz

 • informacje na temat poprzedniego zatrudnienia i wykształcenia, takie jak tytuł, stanowisko, obowiązki, historia i zainteresowania w kontekście zawodowym oraz wszelkie informacje niezbędne w celu realizacji obowiązków związanych z zatrudnieniem

 • informacje, jakie upubliczniłeś/-aś i dobrowolnie przekazałeś/-aś w mediach społecznościowych

W celu dostarczania towarów i usług BARTAL nie przetwarza wrażliwych danych osobowych, za wyjątkiem wypełniania swoich prawnych i etycznych obowiązków. Mogą być one gromadzone przede wszystkim gdy:

 • jesteś pracownikiem i przebywasz na zwolnieniu lekarskim,

 • jesteś osobą fizyczną i uległeś/-aś wypadkowi na terenie naszej firmy, możemy być zobowiązani do przetwarzania danych wrażliwych dotyczących Twojego stanu zdrowia, w celu wypełnienia obowiązków wynikających z BHP

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe w BARTAL są przetwarzane w bezpieczny i chroniony sposób. Dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że wszelkie systemy informatyczne używane u nas, były właściwe dla zapewnienia poszanowania prywatności. Stosownie do okoliczności wykorzystujemy szyfrowanie i pseudonimizację. Ograniczamy dostęp do danych osobowych wyłącznie dla tych osób, które potrzebują do nich dostępu ze względu na zajmowane stanowisko. Pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych w BARTAL wykonują swoje zadania na podstawie upoważnień i są dla nich dostępne wymagane wytyczne i szkolenia.

Zasady ochrony danych są przestrzegane i stosowane przez pracowników i współpracowników Administratora oraz podmioty współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. Ich stosowanie, ma na celu zapewnienie prawidłowej ochrony przetwarzanych danych osobowych, ochrony przed ich udostępnieniem, zmianą lub pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną. Aby zapobiegać nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do informacji, przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu Twoich informacji, dysponujemy odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi oraz środkami bezpieczeństwa. Politykę prywatności stosuje się do każdej formy przetwarzania danych (system informatyczny, wersja papierowa, zewnętrzne nośniki informacji itp.).

Gdy do przetwarzania danych korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, bardzo dokładnie ich sprawdzamy, aby Twoje dane, miały gwarancję właściwej ich ochrony. Dodatkowo zabezpieczamy się spisując umowy powierzenia przetwarzania danych, w których podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo i ochronę. Jesteśmy zobligowani do przekazania Twoich danych na rzecz osób trzecich, wyłącznie w celu dostarczenia produktu do Ciebie lub zrealizowania umowy.

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, wyłącznie wtedy, gdy będzie to niezbędne do realizacji wyznaczonego zadania lub istotne dla naszych relacji z Tobą. Informacje te, będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to niezbędne dla osiągnięcia prawnie uzasadnionego celu przetwarzania oraz ogólnych terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres. Dane osobowe nie są przetwarzane dłużej niż jest to konieczne. Standardowy okres przechowywania danych wynosi 10 lat, ale może różnić się w zależności od umów, uzasadnionych interesów ? lub wymogów ustawowych (np. prawa dotyczące archiwizacji i inne).

Stosujemy też zasadę minimalizacji, polegającą na gromadzeniu danych osobowych niezbędnych w celu realizacji umowy lub dostawy produktu, w zakresie adekwatnym i stosownym do celu: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, kontakt służbowy: telefon, e-mail, płeć ew. dane konta bankowego, które nam udostępniasz, aby umożliwić Ci korzystanie z naszych produktów i usług oraz w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń. Przekazując nam swoje dane, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie ich przez nas w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Prawa

Masz prawo do Twoich danych osobowych. Możesz żądać do nich dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Możesz także w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzieloną na podstawie art.6 ust.1 lit.a) RODO.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsze zasady dotyczące prywatności obowiązują od 25 maja 2018 r.

Zasady zawarte w polityce prywatności mogą być okresowo uaktualniane. Osoby odwiedzające nasze strony internetowe mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do aktualnej polityki znajdującej się na stronie.

Jako Administrator BARTAL oświadcza, że nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Jeśli masz jakieś uwagi lub sugestie, będziemy wdzięczni, jeśli wyślesz je na nasz adres pocztowy lub na adres e-mail: biuro@bartal.pl.